21. Genel Kurul İlanı

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 21. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

Türkiye Parazitoloji Derneği  21. Olağan Genel Kurulu 11 Ekim 2016 salı günü saat 13:00’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Şevket Yaşarol Kitaplığında aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 18 Ekim 2016 günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile yapılacaktır.

Genel kurulda oy kullanacak üyelerimizin dernek aidatlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Bütün üye arkadaşlarımızın toplantıya katılmalarını önemle rica ederim.

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Prof.Dr.M.Ali ÖZCEL

Gündem: 

1.      Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

2.      Divan Teşekkülü

3.      Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve bilanço

4.      Denetim Kurulu Raporunun Okunması

5.      Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları hakkında konuşmalar ve  kurulların  ibrası

6.      Üyelik aidatlarının 2016-2017 yılları için saptanması.

7.      Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi.

8.      Dilek ve Temenniler.

9.      Kapanış

 
19. Ulusal Parazitoloji Kongresi 5-9 Ekim 2015'de Erzurum'da gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslekdaşlarım,
Sizleri 05-09 Ekim 2015 tarihlerinde Renaissance Polat Erzurum Hotel’de düzenlediğimiz 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu'na desteğiniz ve katılımınız için teşekkür eder, bir sonraki kongrede buluşmak üzere, sevgi ve saygılar sunarım.


Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL
Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı

   
   
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ yeni web sitesi açıldı
Türkiye Parazitoloji Dergisi artık sadece elektronik ortamda online yayınlanıyor. Dergiye başvuru işlemleri ve yayınları görüntülemek için lutfen www.turkiyeparazitolderg.org sayfalarını ziyaret ediniz.
18. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi  28 Eylül - 4 Ekim 2013 tarihlerinde Denizli -Karahayıt'ta, PAM otel'de Pamukkale Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgiye kongre sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
 
   

Yeni Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı

TBMM'de kabul edilen, Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

   
   

Tıbbi Parazitoloji’nin Yan Dal Olarak Düzenlenmesine Danıştay’dan İptal

Danıştay 8. Dairesi 19.01.2011 tarih, E 2009/6617 K 2010/128 sayılı kararı ile “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak belirleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında yer alan düzenlemenin iptaline oybirliği ile karar verdi.

Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’na açılan davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında; “idari istikrar oluşturacak biçimde 1962 yılından beri ayrı bir uzmanlık anadalı olarak belirlenen parazitoloji disiplininin yan dal olarak düzenlenmesini hukuki zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmadığı anlaşıldığından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak düzenleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında hukuka uyarlık görülmediği” belirtilmiştir.

Bilindiği gibi daha önce de, Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermişti.

Derneğimiz, Tıbbi Parazitoloji’nin Anadal uzmanlığı olarak düzenlenmesine yönelik mücadelesini çeşitli platformlarda sürdürmeye devam edecektir.

Danıştay Kararı

 

   

Parazitoloji Anabilim Dalı Hakkında YÖK Kararı

YÖK Genel Kurulu'nun 21.07.2009 tarihli toplantısında " 6.11.2008 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması konusundaki kararın, Anlara 7. İdare Mahkemesi'nin yerdiği Yürütmeyi Durdurma karaı uyarınca iptal edilerek Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Tıp Fakülteleri bünyesinde açılmasına" karar verilmiş olup, karar ilgili üniversitelere tebliğ edilmiştir.

   
İdare Mahkemesi Kararı


Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermiştir.

karar metni